Ưu đãi đầu tư

I. THUẾ CHUYỂN LỢI NHUẬN RA NƯỚC NGOÀI

NỘI DUNG

CĂN CỨ

– Thuế suất 0% từ ngày 1/1/2004
– Nộp thuế thu nhập cá nhân từ đầu tư vốn với thuế suất 5% trên lợi nhuận được chia trước khi chuyển tiền ra nước ngoài. 
-Thông tư 26/2004/TT- BTC ngày 31/3/2004 Mục II, Điểm 1. 
-Luật Thuế thu nhập cá nhân 2007, điều 27 

II. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (THUẾ TNDN)
1.Thuế TNDN phổ thông

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Kể từ ngày 01/01/2014, thuế suất Thuế TNDN là 20%, trừ các trường hợp được áp dụng thuế xuất ưu đãi. Kể từ ngày 01/01/2016, trường hợp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% chuyển sang áp dụng thuế suất 17%.

– Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam (kể cả hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp) hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng được áp dụng thuế suất 20%. Tổng doanh thu năm quy định tại khoản này là tổng doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp của năm trước liền kề. 

– Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 11, khoản 1; Nghị định 218, điều 10, khoản 1.

– Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 11, khoản 2; Nghị định 218, điều 10, khoản 2. 

2. Ưu đãi về Thuế TNDN.
2.1 Ưu đãi về Thuế suất

NỘI DUNG CĂN CỨ
Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với:

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; ứng dụng công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của Luật công nghệ cao; ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; đầu tư mạo hiểm cho phát triển công nghệ cao thuộc danh mục công nghệ cao được ưu tiên phát triển theo quy định của Pháp luật về công nghệ cao; đầu tư xây dựng- kinh doanh cơ sở ươm tạo công nghệ cao, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao; sản xuất phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm

– Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường, bao gồm: sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường;   

– Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 19, khoản 1, điểm b. Nghị định 218/NĐ-CP, điều 15, khoản 1, điểm b.

 – Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 19, khoản 1, điểm c. Nghị định 218/NĐ-CP, điều 15, khoản 1, điểm c. 

Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với:

– Phần thu nhập của hoạt động xuất bản của nhà xuất bản theo quy định của Luật xuất bản. Hoạt động xuất bản bao gồm các lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm theo quy định của Luật xuất bản.

– Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 19, khoản 3, điểm b. Nghị định 218/NĐ-CP, điều 15, khoản 3, điểm b.
Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian 10 năm áp dụng đối với: 

Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; 

– Thông tư 78/2014/TT  BTC, điều 19, khoản 4, điểm b. Nghị định 218/NĐ-CP, điều 15, khoản 4.

3. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế:

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại Khu công nghiệp.

– Thời gian miễn thuế, giảm thuế  nêu trên được tinh liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ 4 dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu 

– Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 20, khoản 3. Nghị định 218/NĐ- CP, điều 16, khoản 3.

– Thông tư 78/2014/TT- BTC, điều 20, khoản 4. Nghị định 218/NĐ-CP, điều 16, khoản 4. 

III. THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU:

Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2014, ngoài ra Thông tư 17/2014/TT-BTC ban hành ngày 8/02/2014 và Thông tư 30/2014/TT-BTC ban hành ngày 07/03/2014 sửa đổi, bổ sung một số quy định về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩu.

1.THUẾ SUẤT:

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Thuế suất đối với hàng hóa xuất khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế xuất khẩu.

– Thuế suất đối với hàng hóa nhập khẩu được quy định cụ thể cho từng mặt hàng, gồm thuế suất ưu đãi, thuế suất ưu đãi đặc biệt và thuế suất thông thường:

+ Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam. Thuế suất ưu đãi được quy định cụ thể cho từng mặt hàng tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi;

+ Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam theo thể chế khu vực thương mại tự do, liên minh thuế quan hoặc để tạo thuận lợi cho giao lưu thương mại biên giới và trường hợp ưu đãi đặc biệt khác;

* Điều kiện áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt:

– Phải là những mặt hàng được quy định cụ thể trong thỏa thuận đã ký giữa Việt Nam với nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế và phải đáp ứng đủ các điều kiện đã ghi trong thỏa thuận;

– Phải là hàng hóa có xuất xứ tại nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ mà Việt Nam tham gia thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế.

+ Thuế suất thông thường áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ không thực hiện đối xử tối huệ quốc và không thực hiện ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu với Việt Nam. Thuế suất thông thường được áp dụng thống nhất bằng 150% mức thuế suất ưu đãi của từng mặt hàng tương ứng quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.  

– Nghị định 87/2010/NĐ- CP, điều 9 

2. MIỄN THUẾ. 

NỘI DUNG

CĂN CỨ

– Hàng hóa tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để tham dự hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm; máy móc, thiết bị, dụng cụ nghề nghiệp tạm nhập, tái xuất hoặc tạm xuất, tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định.

– Hết thời hạn hội chợ, triển lãm, giới thiệu sản phẩm hoặc kết thúc công việc theo quy định của pháp luật thì đối với hàng hóa tạm xuất phải được nhập khẩu trở lại Việt Nam, đối với hàng hóa tạm nhập phải tái xuất ra nước ngoài.

– Hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được miễn thuế nhập khẩu (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu để gia công cho phía nước ngoài được phép tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định của pháp luật sau khi thanh lý, thanh khoản hợp đồng gia công) và khi xuất trả sản phẩm cho phía nước ngoài được miễn thuế xuất khẩu. Hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công cho phía Việt Nam được miễn thuế xuất khẩu, khi nhập khẩu trở lại được miễn thuế nhập khẩu trên phần trị giá của hàng hóa xuất khẩu ra nước ngoài để gia công theo hợp đồng.

– Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư vào lĩnh vực được ưu đãi về thuế nhập khẩu quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 87/2010/NĐ-CP hoặc địa bàn được ưu đãi về thuế nhập khẩu, dự án đầu tư bằng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được miễn thuế nhập khẩu, bao gồm:

  • Thiết bị, máy móc;
  • Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ trong nước chưa sản xuất được; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; 
  • Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng quy định tại điểm a và điểm b khoản này; 
  • Nguyên liệu, vật tư trong nước chưa sản xuất được dùng để chế tạo thiết bị, máy móc nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc để chế tạo linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ với thiết bị, máy móc quy định tại điểm a khoản này;
  • Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

– Miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm mà trong nước chưa sản xuất được.

– Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu để sử dụng trực tiếp vào hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, bao gồm: máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư, phương tiện vận tải trong nước chưa sản xuất được, công nghệ trong nước chưa tạo ra được; tài liệu, sách, báo, tạp chí khoa học và các nguồn tin điện tử về khoa học và công nghệ.

– Nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất của các dự án đầu tư vào lĩnh vực đặc biệt khuyến khích đầu tư quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này hoặc địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (trừ các dự án sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy, điều hòa, máy sưởi điện, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, máy rửa bát đĩa, đầu đĩa, dàn âm thanh, bàn là điện, ấm đun nước, máy sấy khô tóc, làm khô tay và những mặt hàng khác theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ) được miễn thuế nhập khẩu trong thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày bắt đầu sản xuất.

– Máy móc, thiết bị, phương tiện vận tải (trừ xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi và xe ô tô thiết kế vừa chở người, vừa chở hàng tương đương với xe ô tô dưới 24 chỗ ngồi) do Nhà thầu nước ngoài nhập khẩu theo phương thức tạm nhập, tái xuất để thực hiện dự án ODA tại Việt Nam được miễn thuế nhập khẩu khi tạm nhập và miễn thuế xuất khẩu khi tái xuất.

– Hàng hóa nhập khẩu để bán tại cửa hàng miễn thuế theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. – Đối tượng nộp thuế gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan và các trường hợp khác, Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với từng trường hợp.   

– Nghị định 87/2010/NĐ- CP, điều 12. 

3.XÉT GIẢM THUẾ

NỘI DUNG

CĂN CỨ

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đang trong quá trình giám sát của cơ quan Hải quan nếu bị hư hỏng, mất mát được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giám định, chứng nhận thì được xét giảm thuế tương ứng với tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa. Cơ quan Hải quan căn cứ vào số lượng hàng hóa bị mất mát và tỷ lệ tổn thất thực tế của hàng hóa đã được giám định, chứng nhận để xét giảm thuế  – Nghị định 87/2010/NĐ- CP, điều 14.

4. HOÀN THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế nhập khẩu nhưng còn lưu kho, lưu bãi tại cửa khẩu và đang chịu sự giám sát của cơ quan Hải quan, được tái xuất ra nước ngoài.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng không xuất khẩu, nhập khẩu. – Hàng hóa đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng thực tế xuất khẩu hoặc nhập khẩu ít hơn.

– Hàng hóa đã nộp thuế nhập khẩu sau đó xuất khẩu trong các trường hợp sau:

    • Hàng hóa nhập khẩu để giao, bán cho nước ngoài thông qua các đại lý tại Việt Nam;
      • Hàng hóa nhập khẩu để bán cho các phương tiện của các hãng nước ngoài trên các tuyến đường quốc tế qua cảng Việt Nam và các phương tiện của Việt Nam trên các tuyến đường quốc tế theo quy định của Chính phủ.

– Hàng hóa tạm nhập khẩu để tái xuất khẩu hoặc hàng hóa tạm xuất khẩu để tái nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu ủy thác cho phía nước ngoài sau đó tái xuất đã nộp thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, bao gồm cả trường hợp hàng hóa nhập khẩu tái xuất vào khu phi thuế quan (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định này).

– Hàng hóa đã xuất khẩu nhưng phải nhập khẩu trở lại Việt Nam thì được xét hoàn thuế xuất khẩu đã nộp và không phải nộp thuế nhập khẩu.

– Hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất trả lại chủ hàng nước ngoài hoặc tái xuất sang nước thứ ba hoặc xuất vào khu phi thuế quan được xét hoàn lại thuế nhập khẩu đã nộp tương ứng với số lượng hàng thực tế tái xuất và không phải nộp thuế xuất khẩu.

– Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển của các tổ chức, cá nhân được phép tạm nhập, tái xuất (trừ trường hợp đi thuê) để thực hiện các dự án đầu tư, thi công xây dựng, lắp đặt công trình, phục vụ sản xuất đã nộp thuế nhập khẩu, khi tái xuất ra khỏi Việt Nam hoặc xuất vào khu phi thuế quan thì được hoàn lại thuế nhập khẩu. Số thuế nhập khẩu hoàn lại được xác định trên cơ sở giá trị sử dụng còn lại của hàng hóa khi tái xuất khẩu tính theo thời gian sử dụng, lưu lại tại Việt Nam. Trường hợp hàng hóa đã hết giá trị sử dụng thì không được hoàn lại thuế.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua đường dịch vụ bưu chính, chuyển phát nhanh quốc tế mà doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ này đã nộp thuế thay cho chủ hàng nhưng không giao được hàng hóa cho người nhận phải tái xuất, tái nhập hoặc trường hợp hàng hóa bị tịch thu, tiêu hủy theo quy định của pháp luật thì được hoàn lại số tiền thuế đã nộp.

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu nhưng sau đó được miễn thuế, giảm thuế theo quyết định cơ quan nhà nước có thẩm quyền.  

– Nghị định 87/2010/NĐ- CP, điều 15. 

IV. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1.ĐỐI TƯỢNG KHÔNG CHỊU THUẾ

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Chuyển quyền sử dụng đất.  – Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyển truyền cổ động, kể cả dưới dạng văn bản hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; in tiền

– Máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ; Máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng và vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tiến hành hoạt động tìm kiế, thăm dò, phát triển mỏ dầu, khi đốt. 

– Nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hoá xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài

– Sản phẩm nhân tạo dùng để thay thế cho bộ phận cơ thể của người bệnh; nạng, xe lăn và dụng cụ chuyên dùng khác cho người tàn tật.  

– Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

– Luật thuế VAT 2008: 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Chương I, Điều 5 

2. THUẾ SUẤT 0%

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu, vận tải quốc tế và hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng quy định tại điều 5 của Luật này khi xuất khẩu trừ các trường hợp sau đây : Chuyển giao công nghệ, chuyển quyền sở hữu trí tuệ ra nước ngoài; Dịch vụ tái bảo hiểm  ra nước ngoài; Dịch vụ cấp tín dụng; Chuyển nhượng vốn, dịch vụ tài chính phát sinh; Dịch vụ bưu chính viễn thông; Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến thành sản phẩm khác – Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

– Luật thuế VAT 2008: 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Chương II, Điều 8, khoản 1.  

3. THUẾ SUẤT 5%

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt

– Phân bón; quặng đế sản xuất phân bón; thuốc trừ sâu bệnh và chất kích thích tăng trưởng vật nuôi, cây trồng.

– Thức ăn gia súc, gia cầm và thức ăn cho vật nuôi khác,

– Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản chưa qua chế biến, trừ sản phẩm quy định tại khoản 1 điều 5 của luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008.

– Mủ cao su sơ chế; Nhựa thông sơ chế; lưới, dây giềng và sợi đan lưới đánh cá.

– Thực phẩm tươi sống, lâm sản chưa qua chế biến trừ gỗ, măng và sản phẩm quy định tại khoản 1 điều 5 của luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008

– Đường; phụ phẩm trong sản xuất đường;

– Sản phẩm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, rơm, vỏ dừa, sọ dừa, bèo tây và các sản phẩm thủ công khác, sản xuất bằng nguyên liệu tận dụng từ nông nghiệp; bông sơ chế; giấy in báo;

– Máy móc, thiết bị chuyên dùng phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, bao gồm máy cày, máy bừa, máy cấy, máy gieo hạt, máy tuốt lúa, máy gặt, máy gặt đập liên hợp, máy thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, máy hoặc bình bơm thuốc trừ sâu.

– Thiết bị, dụng cụ y tế, bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, ; sản phẩm hóa dược, dược phẩm là nguyên liệu sản xuất thuốc phòng bện, chữa bệnh.

– Giáo cụ dùng để giảng dạy và học tập, bao gồm các loại mô hình, hình vẽ, bảng, phấn, thước kẻ, com-pa và các loại thiết bị dụng cụ chuyên dùng cho giảng dạy, nghiên cứu, thí nghiệm khoa học.

– Đồ chơi cho trẻ em, sách các loại trừ sách quy định tại khoản 15, điểu 5 của Luật thuế giá trị gia tăng năm 2008

– Dịch vụ khoa học, công nghệ theo quy định của luật khoa học và công nghệ. 

– Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế giá trị gia tăng Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

– Luật thuế VAT 2008: 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Chương II, Điều 8, khoản 2. 

4. THUẾ SUẤT 10%.

NỘI DUNG

CĂN CỨ

– Các loại dịch vụ, hàng hóa còn lại  – Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế  giá trị gia tăng Luật số: 31/2013/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2013

– Luật thuế VAT 2008: 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008 Chương II, Điều 8, khoản 3.

V. THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP 

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Thuế suất sử dụng đất phi nông nghiệp là 0,03% gồm: Đất xây dựng khu công nghiệp bao gồm đất xây dựng cụm công nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất và các khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác có cùng có cùng chế độ sử dụng đất thuộc đối tượng chịu thuế của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

– Diện tích đất tính thuế là tổng diện tích đất nhà nước giao, cho thuê sử dụng và mục đích kinh doanh ghi trên giấy chứng nhận, Quyết định giao đất, quyết định hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Giá của một m2 đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm kể từ ngày 01/01/2012  

– Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Luật số 48/2010/QH2012. Điều 2, khoản 2; Điều 7, khoản 4

– TT 153/2011/TT-BTC. Điều 1, khoản 2, mục 2.1. Điều 5, khoản 2. Điều 6, khoản 1 

VI. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
1. Thuế suất:

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau: 

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) 

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)  

Thuế suất (%)

1

Đến 60 

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120 

Trên 5 đến 10 

10

3

Trên 120 đến 216 

Trên 10 đến 18 

15

4

Trên 216 đến 384 

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

2. Thu nhập được miễn thuế

NỘI DUNG

CĂN CỨ

a) Thu nhập từ lãi tiền gửi tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, lãi từ hợp đồng bảo hiểm nhân thọ; thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ.

b) Thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là khoản tiền cá nhân nhận được từ nước ngoài do thân nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người Việt Nam đi lao động, công tác, học tập tại nước ngoài gửi tiền về cho thân nhân ở trong nước.

Căn cứ xác định thu nhập từ kiều hối được miễn thuế là các giấy tờ chứng minh nguồn tiền nhận từ nước ngoài và chứng từ chi tiền của tổ chức trả hộ (nếu có).

c) Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

c.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

c.2) Tổ chức, cá nhân trả thu nhập phải lập bảng kê phản ánh rõ thời gian làm đêm, làm thêm giờ, khoản tiền lương trả thêm do làm đêm, làm thêm giờ đã trả cho người lao động. Bảng kê này được lưu tại đơn vị trả thu nhập và xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

d) Tiền lương hưu do Quỹ bảo hiểm xã hội trả theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội; tiền lương hưu nhận được hàng tháng từ Quỹ hưu trí tự nguyện. Cá nhân sinh sống, làm việc tại Việt Nam được miễn thuế đối với tiền lương hưu được trả từ nước ngoài.

– Luật Thuê thu nhập cá nhân, Điều 5.

– Nghị định 65/2013/NĐ-CP, Điều 5

– TT 111/2013/TT-BTC. Điều 3.

VII.PHÍ TRƯỚC BẠ

NỘI DUNG CĂN CỨ
– Mức thu lệ phí trước bạ: số tiền lệ phí trước bạ phải nộp được xác định như sau:

Số tiền lệ phí trước bạ phải nộp (đồng)   = Giá tính lệ phí trước bạ (đồng)   X Tỷ lệ lệ phí trước bạ (%)

Diện tích đất chịu lệ phí trước bạ là toàn bộ diện tích thửa đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân do Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất xác định và cung cấp cho cơ quan Thuế theo “Phiếu chuyển thông tin địa chính để xác định nghĩa vụ tài chính”. Giá đất tính lệ phí trước bạ:  là giá đất do UBND cấp tỉnh quy định.

– Tỷ lệ % lệ phí trước bạ nhà, đất là 0,5%

Bảng giá

KHOẢN MỤC

ĐƠN GIÁ

Thuê đất:

Liên hệ để biết thêm chi tiết

Thuê Cơ sở hạ tầng đến năm 2068

Diện tích cho thuê tối thiểu: ≥ 1ha

Liên hệ để biết thêm chi tiết 

Phương thức thanh toán: thanh toán 01 lần cho toàn bộ thời gian thuê

Các loại phí

KHOẢN MỤC

ĐƠN GIÁ

Phí dịch vụ (duy tu CSHT, vệ sinh, chiếu sáng khu vực chung…)

0.35 USD/m2/năm (áp dụng năm 2020)

Phí nước sạch

Thu theo giá định của Công ty cấp nước Phú Thọ

Phí điện

Thu theo giá định của Công ty điện lực Phú Thọ

Ghi chú: – Các loại giá và phí trên chưa bao gồm thuế GTGT;Bảng giá trên có thể thay đổi theo từng thời điểm

Dịch vụ đi kèm

Cụm công nghiệp có 1ha đất dịch vụ công cộng để xây dựng ngân hàng, trạm y tế, nhà hàng, khu vui chơi,… Phục vụ và đáp ứng được nhu cầu của  người lao động làm việc tại các nhà máy trong cụm công nghiệp.